64 800 грн.
Купить
BAS Комплексне управління підприємством

BAS Комплексне управління підприємством

Повний опис
Продукт "BAS Комплексне управління підприємством" є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Особливості та функціональні можливості


Програма «BAS Комплексне управління підприємством» підходить для використання в малому, середньому або великому бізнесі. Вона призначена для автоматизації та адміністрування різних аспектів роботи підприємства. Впровадження такої системи можливо в компаніях, що займаються торгівлею або, наприклад, виробництвом будівельних матеріалів.
Після початку експлуатації програмний продукт дозволить істотно полегшити управління підприємством. З його допомогою можна автоматизувати практично всі напрямки діяльності підприємства, включаючи:
 • розподіл коштів і аналіз фінансових результатів;
 • контроль витрат і планування бюджету;
 • управління персоналом;
 • розрахунок собівартості готової продукції;
 • управління продажами і відстеження залишків товару на складі;
 • контроль виконання клієнтських замовлень.
Також, за допомогою програмного продукту, здійснюється автоматизація обліку госпдіяльності, формування проводок, внутрішнього документообігу.
IT-система розроблена на основі Business Automation Framework. Програма для автоматизації підприємства має кілька переваг. У їх числі - висока продуктивність, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і широкі функціональні можливості системи.

Управління фінансами в BAS КУП

Підсистема призначена для управління всіма грошовими коштами компанії (готівкою і безготівковими).

У продукті реалізована функціональність заявок на витрачання грошових коштів, контролюється виконання платежів за заявками.

Розроблено функціонал обліку розрахунків з банком по еквайрингової операціями.

У модулі передбачена можливість контролю фінансових результатів компанії, її прибутки і збитків. Облік ведеться, виходячи з напрямків діяльності підприємства. Наприклад, за асортиментом або по точках продажів.

Ці інструменти дозволяють проаналізувати ефективність компанії, оптимізувати її і розвивати бізнес в правильному напрямку.

Основні інновації рішення:

 • Облік кредитів, депозитів і позик.
 • Еквайринг (платіжні картки).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Маршрути узгодження заявок.
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати.
 • Інвентаризація кас і банківських рахунків.
 • Аналітична звітність по руху грошових коштів.

Бюджетування в BAS КУП

Комплексне управління бізнесом передбачає автоматизацію всіх бізнес-процесів, включаючи бюджетування. У програмному продукті на платформі BAS для цієї мети передбачено окремий модуль. Він дозволяє налаштовувати легко структуру бюджету, розшифровувати вихідні дані розрахунків. Для кожної бюджетної статті в модулі передбачено до 6 варіантів аналітики.

У продукті реалізовані різні засоби для автоматичного розрахунку витрат, широкі можливості налаштування бюджету.

Основні інновації рішення BAS КУП:

 • Налаштовуються види бюджетів і розширена аналітика.
 • Моделювання сценаріїв.
 • Підтримка декількох валют.
 • Табличні форми введення і коригування.
 • Економічний прогноз.
 • Аналіз досягнення планових показників.
 • Розширений фінансовий аналіз.

Моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства

У BAS КУП реалізовані можливості для побудови ієрархічної моделі цілей і цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу.

Основні інновації рішення:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.

Регламентований облік

Продукт містить весь необхідний інструментарій для для повної автоматизації податкового та бухобліку. У ньому передбачена підготовка обов'язкових звітів (реалізований стандартний набір).

Ця підсистема дасть можливість обробляти відомості про проводки, оборотах рахунків, надлишки товару.

Основні інновації рішення BAS КУП:

 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення.
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.
 • Контроль повноти і правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати в BAS КУП

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства. Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються такі можливості:
 • робота з персональними даними співробітників;
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;
 • організація роботи зі штатним розкладом;
 • робота з договорами підряду;
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифної), відрядної і їх різновидів;
 • використання показників ефективності діяльності організації і конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю;
 • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами;
 • нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці і доходів в натуральній формі;
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом в готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • отримання уніфікованих звітних форм;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і відрахувань до фонду оплати праці;
 • формування регламентованої звітності по заробітній платі, як зведеної, так і персоніфікованої.

Основні інновації рішення:

 • Аналіз ефективності управління персоналом.
 • Розрахунок зарплати за даними вироблення співробітників.
 • Комплекс розрахунків з персоналом.
 • Гнучкі можливості відображення зарплати в фінансовому і регламентованому обліку.
 • Можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули.
 • Аналіз фонду оплати праці.
 • Розрахунок і нарахування резерву відпусток.
 • Розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати.

Управління виробництвом

Ця підсистема на порядок спрощує управління процесом виготовлення продукції. Модуль дозволяє створювати плани виробництва з обраним сценарієм, а також:
 • формувати запити на покупку матеріалів;
 • контролювати їх передачу у виробництво;
 • враховувати обсяг готових виробів.
За допомогою модуля розраховується і потреба в ресурсах (матеріальних, трудових). Ця інформація використовується при формуванні собівартості готового виробу.

Управління витратами і розрахунок собівартості

У програмі є функціонал для контролю матеріальних потоків. За допомогою модуля враховуються всі фактичні витрати підприємства, розраховуються витрати по всіх напрямах діяльності.

Підсистема управління витратами забезпечує:

 • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі;
 • оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві;
 • облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
 • різні способи розподілу витрат на собівартість продукції, що випускається і виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів;
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період;
 • надання даних про структуру собівартості випуску;
Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу. Даний аналіз істотно підвищує наочність і контроль обгрунтованості виконаного розрахунку собівартості.

Основні інновації BAS КУП:

 • Роздільний облік витрат за видами діяльності.
 • Відокремлений облік собівартості за замовленнями.
 • Розподіл витрат за напрямками діяльності.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат.
 • Покращений майстер закриття місяця.

Управління продажами в BAS КУП

Модуль дозволяє організувати «воронку продажів» і автоматизувати процес укладання угод. Реалізовано функціонал для формування прайсів, комерційних пропозицій, графіків оплати замовлень. Також передбачена можливість оцінки прогнозу продажів і ряд інших функцій.

Основні інновації рішення:

 • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом.
 • Воронка продажів.
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами.
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові і індивідуальні правила продажу, угоди.
 • Самообслуговування клієнтів.
 • Управління торговими представниками.
 • Моніторинг стану процесів продажів.
 • Планування використання автотранспорту.
 • Вероятностная оцінка прогнозу продажів.
 • Роздільний облік по партнерам (управлінський облік) і контрагентам (регламентований облік).
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості по набору параметрів.
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності станом взаєморозрахунків.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

Підсистема полегшує роботу з клієнтами і дозволяє сформувати оптимальну стратегію співпраці з партнерами. За допомогою модуля можна вести картку клієнта, моніторити всі зроблені угоди і створювати карту лояльності.

Також є можливість порівняльного аналізу показників роботи різних менеджерів.

Основні інновації рішення:

 • Формування стратегії відносин з партнерами.
 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами.
 • Досьє клієнта, партнера.
 • Карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів.
 • Претензійна робота.
 • Моніторинг виконання угод.
 • BCG-аналіз.
 • Розширений аналіз показників роботи менеджерів.

Управління закупівлями

BAS КУП забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі і чіткої організації взаємодії з постачальниками.

Функціонал підсистеми включає:

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрацію і аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримку різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на комісію;
 • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції і матеріалах;
 • наскрізний аналіз і установка взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
 • підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, історії поставок, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальному або іншим довільним ознаками і автоматичне формування замовлень для них;
 • складання графіків поставок і графіків платежів.

Основні інновації рішення:

 • Управління закупівельною діяльністю.
 • Бізнес-процеси складних закупівель.
 • Контроль умов поставок.
 • Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами.
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ.
 • Контроль і аналіз забезпечення потреб в номенклатурі.

Управління складом і запасами

Реалізована схема ордерного обліку складу. Враховуються всі операції з відвантаження, надходження або зберігання готових виробів. Складські ордера виписуються строго на основі накладних, замовлень, електронних розпоряджень або інших документів.

Також в модулі реалізовано адресне зберігання товарів. Програма дозволяє вести залишки продукції в розрізі «місць зберігання» (стелажів, полиць, осередків). Управління розкладкою товару, переміщенням продукції і її збором здійснюється системою автоматично. При розміщенні товару програма знаходить оптимальне місце згідно закладеним алгоритмам.

Модуль дозволяє проводити багатокроковому інвентаризацію продукції. Вона включає формування наказів і розпоряджень на перерахунок залишків, відображення нестач, формування звітів.

За допомогою цієї підсистеми автоматизується і процес доставки продукції. Причому враховується як внутрішнє переміщення на складах, так і відправка замовлень клієнтам.

Основні інновації рішення:

 • Складна ієрархічна структура складів.
 • Управління адресним складом.
 • Відокремлений облік по замовленнях - резервування потре.
 • Облік багатооборотної тари.
 • Управління інвентаризацією товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
 • Розрахунок прогнозованого попиту.
 • Товари на складах за термінами придатності.
 • Управління доставкою.
 • Товарний календар.Направлення
Категорія
Рішення
Управління торговим підприємством (УТП)  Управління виробничим підприємством (УПП)  Управління торгівлею, редакція 2.3  BAS Управління торгівлею  Управління невеликою фірмою (УНФ)  CRM 1.4 від Рарус  CRM 2.0 або 3.0  BAS ЕRP Управління підприємством  BAS Бухгалтерія  BAS Комплексне управління підприємством  Медицина. Стоматологічна клініка  BAS Малий бізнес  
 • Коментарії
 • Facebook
Завантаження коментаріїв...