BAS Комплексне управління підприємством
11.05.2021

BAS Комплексне управління підприємством

Продукт "BAS Комплексне управління підприємством" є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.
Рішення "BAS Комплексне управління підприємством" буде цікавим для користувачів, які мають досвід роботи з комплексними конфігураціями попередніх поколінь, наприклад: "Управління торговим підприємством".

Особливості та функціональні можливості


Програма «BAS Комплексне управління підприємством» підходить для використання в малому, середньому або великому бізнесі. Вона призначена для автоматизації та адміністрування різних аспектів роботи підприємства. Впровадження такої системи можливо в компаніях, що займаються торгівлею або, наприклад, виробництвом будівельних матеріалів.
Після початку експлуатації програмний продукт дозволить істотно полегшити управління підприємством. З його допомогою можна автоматизувати практично всі напрямки діяльності підприємства, включаючи:
 • розподіл коштів і аналіз фінансових результатів;
 • контроль витрат і планування бюджету;
 • управління персоналом;
 • розрахунок собівартості готової продукції;
 • управління продажами і відстеження залишків товару на складі;
 • контроль виконання клієнтських замовлень.
Також, за допомогою програмного продукту, здійснюється автоматизація обліку госпдіяльності, формування проводок, внутрішнього документообігу.
IT-система розроблена на основі Business Automation Framework. Програма для автоматизації підприємства має кілька переваг. У їх числі - висока продуктивність, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і широкі функціональні можливості системи.

Управління фінансами в BAS КУП

Підсистема призначена для управління всіма грошовими коштами компанії (готівкою і безготівковими).

У продукті реалізована функціональність заявок на витрачання грошових коштів, контролюється виконання платежів за заявками.

Розроблено функціонал обліку розрахунків з банком по еквайрингової операціями.

У модулі передбачена можливість контролю фінансових результатів компанії, її прибутки і збитків. Облік ведеться, виходячи з напрямків діяльності підприємства. Наприклад, за асортиментом або по точках продажів.

Ці інструменти дозволяють проаналізувати ефективність компанії, оптимізувати її і розвивати бізнес в правильному напрямку.

Основні інновації рішення:

 • Облік кредитів, депозитів і позик.
 • Еквайринг (платіжні картки).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Маршрути узгодження заявок.
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати.
 • Інвентаризація кас і банківських рахунків.
 • Аналітична звітність по руху грошових коштів.

Бюджетування в BAS КУП

Комплексне управління бізнесом передбачає автоматизацію всіх бізнес-процесів, включаючи бюджетування. У програмному продукті на платформі BAS для цієї мети передбачено окремий модуль. Він дозволяє налаштовувати легко структуру бюджету, розшифровувати вихідні дані розрахунків. Для кожної бюджетної статті в модулі передбачено до 6 варіантів аналітики.

У продукті реалізовані різні засоби для автоматичного розрахунку витрат, широкі можливості налаштування бюджету.

Основні інновації рішення BAS КУП:

 • Налаштовуються види бюджетів і розширена аналітика.
 • Моделювання сценаріїв.
 • Підтримка декількох валют.
 • Табличні форми введення і коригування.
 • Економічний прогноз.
 • Аналіз досягнення планових показників.
 • Розширений фінансовий аналіз.

Моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства

У BAS КУП реалізовані можливості для побудови ієрархічної моделі цілей і цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу.

Основні інновації рішення:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.

Регламентований облік

Продукт містить весь необхідний інструментарій для для повної автоматизації податкового та бухобліку. У ньому передбачена підготовка обов'язкових звітів (реалізований стандартний набір).

Ця підсистема дасть можливість обробляти відомості про проводки, оборотах рахунків, надлишки товару.

Основні інновації рішення BAS КУП:

 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення.
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.
 • Контроль повноти і правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати в BAS КУП

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства. Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються такі можливості:
 • робота з персональними даними співробітників;
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;
 • організація роботи зі штатним розкладом;
 • робота з договорами підряду;
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифної), відрядної і їх різновидів;
 • використання показників ефективності діяльності організації і конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю;
 • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами;
 • нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці і доходів в натуральній формі;
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом в готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • отримання уніфікованих звітних форм;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і відрахувань до фонду оплати праці;
 • формування регламентованої звітності по заробітній платі, як зведеної, так і персоніфікованої.

Основні інновації рішення:

 • Аналіз ефективності управління персоналом.
 • Розрахунок зарплати за даними вироблення співробітників.
 • Комплекс розрахунків з персоналом.
 • Гнучкі можливості відображення зарплати в фінансовому і регламентованому обліку.
 • Можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули.
 • Аналіз фонду оплати праці.
 • Розрахунок і нарахування резерву відпусток.
 • Розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати.

Управління виробництвом

Ця підсистема на порядок спрощує управління процесом виготовлення продукції. Модуль дозволяє створювати плани виробництва з обраним сценарієм, а також:
 • формувати запити на покупку матеріалів;
 • контролювати їх передачу у виробництво;
 • враховувати обсяг готових виробів.
За допомогою модуля розраховується і потреба в ресурсах (матеріальних, трудових). Ця інформація використовується при формуванні собівартості готового виробу.

Управління витратами і розрахунок собівартості

У програмі є функціонал для контролю матеріальних потоків. За допомогою модуля враховуються всі фактичні витрати підприємства, розраховуються витрати по всіх напрямах діяльності.

Підсистема управління витратами забезпечує:

 • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі;
 • оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві;
 • облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
 • різні способи розподілу витрат на собівартість продукції, що випускається і виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів;
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період;
 • надання даних про структуру собівартості випуску;
Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу. Даний аналіз істотно підвищує наочність і контроль обгрунтованості виконаного розрахунку собівартості.

Основні інновації BAS КУП:

 • Роздільний облік витрат за видами діяльності.
 • Відокремлений облік собівартості за замовленнями.
 • Розподіл витрат за напрямками діяльності.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат.
 • Покращений майстер закриття місяця.

Управління продажами в BAS КУП

Модуль дозволяє організувати «воронку продажів» і автоматизувати процес укладання угод. Реалізовано функціонал для формування прайсів, комерційних пропозицій, графіків оплати замовлень. Також передбачена можливість оцінки прогнозу продажів і ряд інших функцій.

Основні інновації рішення:

 • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом.
 • Воронка продажів.
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами.
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові і індивідуальні правила продажу, угоди.
 • Самообслуговування клієнтів.
 • Управління торговими представниками.
 • Моніторинг стану процесів продажів.
 • Планування використання автотранспорту.
 • Вероятностная оцінка прогнозу продажів.
 • Роздільний облік по партнерам (управлінський облік) і контрагентам (регламентований облік).
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості по набору параметрів.
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності станом взаєморозрахунків.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

Підсистема полегшує роботу з клієнтами і дозволяє сформувати оптимальну стратегію співпраці з партнерами. За допомогою модуля можна вести картку клієнта, моніторити всі зроблені угоди і створювати карту лояльності.

Також є можливість порівняльного аналізу показників роботи різних менеджерів.

Основні інновації рішення:

 • Формування стратегії відносин з партнерами.
 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами.
 • Досьє клієнта, партнера.
 • Карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів.
 • Претензійна робота.
 • Моніторинг виконання угод.
 • BCG-аналіз.
 • Розширений аналіз показників роботи менеджерів.

Управління закупівлями

BAS КУП забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі і чіткої організації взаємодії з постачальниками.

Функціонал підсистеми включає:

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрацію і аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримку різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на комісію;
 • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції і матеріалах;
 • наскрізний аналіз і установка взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
 • підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, історії поставок, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальному або іншим довільним ознаками і автоматичне формування замовлень для них;
 • складання графіків поставок і графіків платежів.

Основні інновації рішення:

 • Управління закупівельною діяльністю.
 • Бізнес-процеси складних закупівель.
 • Контроль умов поставок.
 • Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами.
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ.
 • Контроль і аналіз забезпечення потреб в номенклатурі.

Управління складом і запасами

Реалізована схема ордерного обліку складу. Враховуються всі операції з відвантаження, надходження або зберігання готових виробів. Складські ордера виписуються строго на основі накладних, замовлень, електронних розпоряджень або інших документів.

Також в модулі реалізовано адресне зберігання товарів. Програма дозволяє вести залишки продукції в розрізі «місць зберігання» (стелажів, полиць, осередків). Управління розкладкою товару, переміщенням продукції і її збором здійснюється системою автоматично. При розміщенні товару програма знаходить оптимальне місце згідно закладеним алгоритмам.

Модуль дозволяє проводити багатокроковому інвентаризацію продукції. Вона включає формування наказів і розпоряджень на перерахунок залишків, відображення нестач, формування звітів.

За допомогою цієї підсистеми автоматизується і процес доставки продукції. Причому враховується як внутрішнє переміщення на складах, так і відправка замовлень клієнтам.

Основні інновації рішення:

 • Складна ієрархічна структура складів.
 • Управління адресним складом.
 • Відокремлений облік по замовленнях - резервування потре.
 • Облік багатооборотної тари.
 • Управління інвентаризацією товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
 • Розрахунок прогнозованого попиту.
 • Товари на складах за термінами придатності.
 • Управління доставкою.
 • Товарний календар.


Повернення до списку