Конфігурація «Кава-машини. Облік оренди. Продаж кави»

Конфигурация предназначена для автоматизации бизнеса по сдаче в аренду кофе-машин, а также учет продаж зернового кофе под сданные в аренду кофе-машины с учетом норм продаж, в зависимости от вида кофе-машины.

Также конфигурация позволяет автоматизировать:

  • Учет каникул при аренде кофе-машин;
  • Организация сервиса по обслуживанию сданных в аренду кофе-машин.

Кроме того, конфигурация может быть использована для учета переданной на ответственное хранение любой другой номенклатуры.Галузь Оптова торгівля  Здача обладнання в оренду  
Категорія Додаткові налаштування  Окремі конфігурації  Керовані форми  
Вид обліку Управлінський облік  
Конфігурації BAS Управління торгівлею, редакція 3.2  Управління невеликою фірмою  
Конфігурація «Кава-машини. Облік оренди. Продаж кави»
25 000.00
Купити
Повний опис

Конфігурація призначена для автоматизації бізнесу по здачі в оренду каво-машин, а також облік продажів зернової кави під здані в оренду каво-машини з урахуванням норм продажів, в залежності від виду каво-машини. 

Також конфігурація дозволяє автоматизувати:

  • Облік канікул при оренді каво-машин;
  • Організація сервісу по обслуговуванню зданих в оренду каво-машин.

Конфігурація може бути використана для обліку переданої на відповідальне зберігання будь-якої іншої номенклатури.

 Вирішуванні задачі:

Інформаційна система побудована на базі типових конфігурацій «Управління невеликою фірмою» і «Управління невеликою фірмою для Росії». Крім того, налаштування можна перенести на конфігурацію «Управління торгівлею» і інші конфігурації на керованих формах. 

Приклади діалогових форм.


Для автоматизации учета передачи в аренду кофе-машин, добавлена отдельная підсистема «Переданная номенклатура».Основным документов явл. «Операция по переданной номенклатуре».

Мал.1. Для автоматизації обліку передачі в оренду кава-машин, додана окрема підсистема «Передана номенклатура».

Основним документів є «Операція по переданій номенклатурі».
Документ "Операція по переданій номенклатурі" містить кілька видів операцій за договором контрагента: видача на відповідальне зберігання, заміна каво-машини і закриття картки переданої номенклатури.


В договоре контрагента могут предусматриваться каникулы на определенное количество дней, на протяжении которых не будет начисляться норма покупки кофе в эти дни.

Мал.2. У договорі контрагента можуть передбачатися канікули на певну кількість днів, протягом яких не буде нараховуватися норма покупки кави в ці дні. Щоб зареєструвати дні канікул, доданий документ «Облік канікул».


Внешний вид документа «Заявка на работу»

Мал.3. Документ "Заявка на роботу". Використовується для призначення планованого ТО.


Нормы продаж используются для возможности контроля и начисления норм покупки кофе

Мал.4. Норми продажів використовуються для можливості контролю і нарахування норм покупки кави.


Отчет «Продажи по переданной номенклатуре согласно норм» предназначен для возможности контроля покупки кофе, согласно установленным нормам для кофе-машин.

Мал.5. Звіт «Продажі по переданій номенклатурі згідно норм» призначений для можливості контролю покупки кави, згідно з установленими нормами для каво-машин.


Отчет «Запасы переданные» показывает движения и остатки переданных в аренду кофе-машин с детализацией до контрагентов и расчеты.

Мал.6. Звіт «Запаси передані» показує руху і залишки переданих в оренду каво-машин з деталізацією до контрагентів і розрахунки.


Отчет «Операции по переданной номенклатуре» показывает какие были выполнены операции по переданной номенклатуре контрагентам, а также остатки этой номенклатуры у контрагента с детализацией до помещений контрагента.

Мал.7. Звіт «Операції по переданої номенклатурі» показує які були виконані операції по переданій номенклатурі контрагентам, а також залишки цієї номенклатури у контрагента з деталізацією до приміщень контрагента.


Отчет «Переданная номенклатура» показывает единицу переданной в аренду кофе-машины контрагенту с указанием количества и остатка.

Мал.8. Звіт «Передана номенклатура» показує одиницю переданої в оренду каво-машини контрагенту із зазначенням кількості і залишку.


Справочник «Единицы переданной номенклатуры» описывает переданную номенклатуру: кому она отдана в аренду, в какое помещение, какая номенклатура.

Мал.9. Довідник «Одиниці переданої номенклатури» описує передану номенклатуру: кому вона віддана в оренду, в яке приміщення, яка номенклатура.


Справочник «Виды помещений»-перечень помещений контрагента, куда устанавливаются кофе-машины

Мал.10. Довідник «Види приміщень» -Перелік приміщень контрагента, куди встановлюються каво-машини.


Вартість конфігурації: 25000 грн (без урахування інтеграції в існуючу інформаційну систему).
 
Розробник: Компанія «ЕНСІТІ»
www.nct.ua
info@nct.ua
(0)
Залиште відгук, отримайте 30 хвилин безкоштовних робіт на налаштування і консультації


  • Коментарії
  • Facebook
Завантаження коментаріїв...